תקנון

אתר המכירות האלקטרוני מוטורייב להלן : “האתר”, משמש לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר למען הנוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

הגלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך, לקבל ולנהוג לפי התקנון. בעת ביצוע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר אתה מצהיר בעצם כי קראת את תקנון זה, וכי אתה מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

התמונות והמוצרים המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר.

באתר מותקנת מערכת הצפנה הפועלת על פי פרוטוקול SSL לאבטחת מידע, הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני מסוג זה.
לצורך ביצוע ההזמנה והתשלום, ימסור הרוכש את הפרטים המפורטים להלן: את פרטיו האישיים, ובכלל זה את השם הפרטי והמשפחה, ת.ז., כתובת, מס’ טלפון. את פרטי ההזמנה ופרטי מקבל ההזמנה ופרטי כרטיס האשראי. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.

החברה ו/או מי מטעמה ו/או בעלי האתרו/או מפעיליו שומרים על זכותם לנקוט בכלל ההליכים המשפטיים העומדים לרשותם, בגין כלנזק שיגרם להם כתוצאה ממסירת פרטים כוזבים.

הזמנה ו/או רכישה באתר תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש,הרוכש הינו מעל גיל 18 שנים, בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי.

המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי. הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), פעולת הרכישה.

אם לא צוין כי מוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג’. במקרה כזה הנהלת האתר תודיע לרוכש על אי זמינות המוצר ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך.

מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי הדין. למחיר המוצרים יש להוסיף מחיר משלוח. מחיר המשלוח נקבע ע”י החברה ומפורט באתר.

התמורה תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בטופס ההזמנה לפני או בסמוך לשליחת המוצרים לכתובת אשר צוינה בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים.

כמו כן, הנ”ל לא ישאו במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר במקרה שמקבל המוצר לא נמצא ביעד המשלוח והמוצר הוחזר לחברה, יחויב הרוכש במלוא מחיר המוצר בצירוף דמי המשלוח.
הנהלת האתר תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל, כפי שהוזנה בעת הרכישה, בתוך 2-10 ימי עבודה.(ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

אין לראות בהנהלת האתר אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של הנהלת האתר ו/או של הספקים לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.

במידה ויגרמו עיכובים באספקת המוצר התלויים בספק או במבצע השליחות, הנהלת האתר תהא פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.

רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מ החנות ברחוב סלמה 76 בת”א.
חברות במועדון לקוחות מוטורייב
החברות במועדון מזכה את חבריה ברכישת מוצרים שונים במחירים מוזלים להשתתף
במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות שונות אשר ניתנות אך ורק לחברי המועדון. הכל כפי שיוחלט מעת לעת ע”י הנהלת האתר.

כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים זכאי להצטרף למועדון לקוחות מוטורייב. הזכאות ניתנת ליחידים בלבד (לא בתי עסק או ארגונים או סוכנים או תאגידים) וניתנת לשימוש פרטי בלבד, למי שמילאו את כל פרטיהם בטופס ההרשמה.

הנהלת האתר תהא רשאית שלא לאשר הצטרפות אדם למועדון בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתחוב עליה חובה לנמק את סירובה.

חברי המועדון יהיו גם זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים מיוחדים לחברי המועדון ולהשתתף
במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות אחרות, הכל כפי שיוחלט מעת לעת על ידי הנהלת האתר.
הנהלת האתר תפרסם מידי פעם פרטים על ההטבות הניתנות לחברי המועדון ועל מבצעים מיוחדים שיערכו רק לחברי המועדון.

הפרסום יעשה במגוון אמצעי פרסום שבחרה בו הנהלת האתר.

ההרשמה לחברות במועדון אינה כרוכה בתשלום, והיא מותנית במילוי טופס הרשמה ובהסכמה לקבל מידע על הפרסומים, המבצעים וההטבות באמצעות אתר האינטרנט של מוטורייב וע”י קבלת דוא”ל.

הטבת המועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. מובהר כי החברות במועדון לקוחות מוטורייב תקפה רק תחת זהותו של המצטרף בהתאם לפרטים שיימסרו על ידו.
ביטול עסקה והחזרת מוצרים
ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981.

רוכש אשר מעוניין לבטל את ההזמנה יודיע על כך טלפונית לחברה תוך שעה מהמועד בו ביצע את ההזמנה
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי הנהלת האתר תאפשר ביטול עסקה והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים מיום קבלתם אצל הלקוח, כשהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית, וללא כל סימני פתיחה או שימוש..

עבור מוצרים אלה יינתן זיכוי כספי בניכוי עלויות המשלוח ובניכוי 5% מערך המוצר או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם. במידה ותהיינה לחברה עלויות נוספות, כדוגמת דמי ביטול לחברת האשראי, ינוכו עלויות אלה מסכום הזיכוי אשר יעמוד לרשות הלקוח.

במידה והלקוח מעוניין בהובלת המוצר המוחזר אל הנהלת האתר, ההובלה תיעשה על ידו ובאחריותו בלבד. אין הנהלת האתר מטפלת בהובלת המוצרים המוחזרים אליה.

בעת קבלת המוצר המוחזר הנהלת האתר תבצע בדיקה של המוצר, ובמידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לאמור בתקנון זה.

זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תינתן כלל במקרים הבאים:
– במידה והמוצר הינו “טובין פסידים” כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן.
– במידה והמוצר יוצר ו/או הוזמן במיוחד עבור המזמין.

הנהלת האתר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר
במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה אוהשתתפות במכירה באופן תקין.

אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.

הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל עניין ומחלוקת, תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

שרות לקוחות:
לפרטים נוספים ולבירורים ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-7363208 או לכתובת אי-מייל info@motorave.co.il
נשמח לעמוד לשירותכם בכל פניה או שאלה בימים א’-ה’ בין השעות: 10:00-17:00 ובימי ו 09:14:00

בברכת קניה מהנה
צוות מוטורייב.

גלילה למעלה
Open chat
במה נוכל לעזור?